Artiklar

Skadestånd vid avtalsbrott
SvJT 2020 s. 589
Avtalsrätten och rättskällorna - med passivitet som illustration
SvJT 2019 s. 272
Fullmakten och döden
SvJT 2017 s 464
Användarvänlig avtalsrätt
Aftaleloven 100 år, 2015 (ed Andersen m.fl.)
Notis, Avtalslagen 100 år
SvJT 2015 s. 561
The UNIDROIT Principles as a means of interpreting domestic law
Uniform Law Review 2014, 1-7
CSR-villkor och avtalsrättsliga normer
Bidrag till Nordiskt Juristmöte 2014
HD:s moderna fullmaktslära
JT 2013-14 s. 406
Lojalitet i engelsk och svensk avtalsrätt
Tidsskrift for Rettsvitenskap 4-5/2013 s. 521
Oskäliga kommersiella avtal
Blendow LexNova januari 2012
Preliminära skiljedomar
JT 2012-13, s. 452. Tillsammans med C Danielsson och EM Runesson
Aktieägaravtal
LexNova september 2011
Mäklares rätt till provision
LexNova augusti 2008
Uppsägning av tillsvidareavtal
LexNova februari 2010
Direktkrav
Lexnova Maj 2009
Reklamation- nya fall från HD
Lexnova februari 2009
En ny avtalslag
SvJT 2011 s 32 – 56
Reklamation mot advokater och revisorer
Svensk Juristtidning 2010 s 142
Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal
Svensk Juristtidning 2010 s 94
Distribution – ny lagstiftning och praxis om kommission, handelsagentur och återförsäljare
Expertkommentar till LexNova 2009
Är revisorn som rådgivare kundens vän eller fiende?
Balans 2009:11
Direktkrav
Expertkommentar till LexNova 2009
Reklamation - nya fall från Högsta domstolen
Expertkommentar till LexNova 2009
National Report Sweden
ERCL European Review of Contract Law, 2006 p 506
Electronic Commerce in the Context of the European Contract law
In ERA- Forum Scripta Iuris Europaei, Special Issue 2006
Kurt Grönfors in memoriam
Svensk Juristtidning 2005 s 1120
E-Commerce
International Court of Arbitration Bulletin Special Supplement 2005 UNIDROIT Principles: New Developments and Applications
Comment to Final Arbitral Award rendered in 2003 in SCC case 71/2002
Stockholm Arbitration Report 2004:2 p 191 – 210
Mot en gemensam europeisk civillagstiftning
Svensk Juristtidning 2004, p 459 – 474
CISG-AC, Opinion no 1: Electronic Communications under CISG
15 August 2003; Also translated into Spanish and published in RCE (Revista de la Contratacion Electronica, number, 44, 2003, December, pp101-115; Also published in Scandianvian Studies in Law, Vol 47, 2004, IT Law, Ed by Peter Wahlgren
Book Review of Jan H. Dalhuisen, Dalhuisen on International Commercial, Financial and Trade Law
Uniform Law Review 2001-2 p.440 – 442
The E-Commerce Directive and formation of contract in a comparative perspective
European Law Review. October 2001 p. 429 – 450
European and U.S. Perspectives on Electronic Documents and Electronic Signatures
Tulane European and Civil Law Forum, Vol. 14, 1999, p. 123 – 153
Ny distansavtalslag
Juridisk Tidskrift 2000-01, s 48-60
Requirements of Writing and Signature in Relation to Electronic Means of Communication
Molengrafica, Utrecht 1999/2000 Ed F.W. Grosheide and K. Boele-Woelki
Bolagsstämma on-line
Juridisk Tidskrift 1998-99, s 845 - 859
Digital signatur – internationella utvecklingstendenser
Nordisk årsbok i rättsinformatik 1998, s 163-170
Konsumentskydd på Internet — rättsekonomiska synpunkter
Juridisk Tidskrift 1998-99 s 80-89
Anm av Ingrid Arnesdotter, Moderna Betalningsmetoder, och Bert Lehrberg, Moderna betalningsformer
SvJT 1998 s 604-608
A New Approach to International Commercial Contracts: The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
Swedish national report to the 15th International Congress of Comparative Law, Bristol 1998
Bidrag till Ds 1988:14 Digitala signaturer en teknisk och juridisk översikt
Ds 1988:14
Harmonisering av svensk förmögenhetsrätt "Towards a European Civil Code"
JT 1997/98 s 393-398 (översättning, bearbetning och anpassning till svenska förhållanden av en originaltext av Joseph Lookofsky)
Digitala signaturer
Juridisk Tidskrift 1996/97 s 876-886
Internationaliseringen av svensk avtalsrätt — Unidroit Principles of International Commercial Contracts
Juridisk Tidskrift 1995/96 s 655-669
Anm av Mads Bryde Andersen, Praktisk aftaleret
Juridisk Tidskrift 1995/96 s 475-477
Anm av Kurt Grönfors, Avtal och omförhandling
SvJt 1995 s 366-368
Köplagens tillämplighet på fel i patent
Juridisk Tidskrift 1994/95 s 687-701
Lojalitetsplikten i avtalsförhållanden — närmare bestämt upplysningsplikten rörande rådighetsinskränkningar vid köp av kiosk-rörelse
Juridisk Tidskrift 1991/92 s 701-704
Några synpunkter på ansvaret för styrelseledamöter i aktiebolag
SvJT 1990 s 635

Böcker

Upplysningsplikt vid ingående av avtal, 1994
Boken finns gratis på länken: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-168896
Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten
Wollters Kluwer, 2017
Aktieägaravtal i praktiken
Norstedts Juridik 2011
Civilrätt
Liber förlag 2016
Kontraktsrätten – en introduktion
Norstedts juridik 2005 (124 s)
Kontraktstyper
Norstedts juridik 2005 (317 s)
Avtalsrätten. En introduktion
6 uppl, Norstedts juridik 2017 (116 s) (tillsammans med J Ramberg)
Allmän avtalsrätt
10 uppl, Wolters Kluwer 2016 (tillsammans med J Ramberg)
Internet Marketplaces – The Law of Auctions and Exchanges Online
Oxford University Press 2002 (213 p)
Elektronisk handel och avtalsrätt
Norstedts juridik 1998 (154 s)
Reklamation vid kontraktsbrott
Juristförlaget 1996 (219 s). Boken finns gratis på länken: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-168871
Kontraktsbrott vid köp av aktie — särskilt om fel
Ph.D. thesis, Juristförlaget 1992 (316 s)

Bidrag i böcker

Anne Ramberg ett ideal för 2000-talets jurist?
i Vänbok till Anne Ramberg 2019
Jan Rambergs liv som jurist
Skrifter till Jan Rambergs minne, 2019
Digital Content - A Digital CESL II - A paradigm för Contract law via the backdoor?
i European Contract Law in the Digital Age, Ed. Stefan Grundmann, Intersentia 2018
The Rules on Standard Terms in the UNIDROIT Principles: Misplaced and Misleading
i Eppur si muove: The Age of Uniform Law. Essays in honour of Michael Joachim Bonell, UNIDROIT Rome 2016
Emotional Non-Conformity in the International Sales of Goods, Particularly in Relation to CSR-Policies and Codes of Conduct
in Boundaries and Intersections 5th Annual MAA Schlechtriem CISG Conference, Ed I Schwenzer & L Spagnolo, Eleven, 2014
Ole Lando, Djingis Kahn and Memetics
in Liber Amoricum Ole Lando, Köpenhamn 2012
Reformen av franska Code Civil - Kan vi i Sverige lära oss något av den franska erfarenheten?
I Festskrift till Lars Gorton, tillsammans med Pernilla Ahlén
Contract Law and Obligations
i Swedish Legal System, Ed M Bogdan, Norstedts Juridik 2010
Swedish Report in Precontractual Liability
(the Trento project), Ed John Cartwright and Martijn Hesselink, Cambridge University Press 2009
Chapters on Contracts and Obligations
in Swedish Law, 2010, Norstedts förlag
International Contracts – Harmonization of Commercial Law by Conventions, Soft Law and Individual Contracts
in Corporate and Employment Perspectives in a Global Business Environment, Ed Roger Blanpain, Kluwer Law 2006
Avtal om abort – pactum turpe?
In Avtalslagen 90 år, Ed Boel Flodgren m.fl., Norstedts juridik 2005
Kapitel om Köp av varor och tjänster
in Juridik till vardags, Ed. Rolf Höök, Wahlström & Widstrand, 2005
Chapters 6 Designing a legal interface for contracting on the Internet and Chapter 9 Dispute resolution on the Internet – particularly in auctions and exchanges online
in IT Law for IT Professionals – an introduction, Ed. Cecilia Magnusson Sjöberg, Studentlitteratur, 2005
Chapter 13, E-commerce
in Towards a European Civil Code, 3d fully revised and expanded edition, Eds. A Hartkamp, Hesselink, E Hondius, C Joustra, E du Perron, M Veldman, Kuwer 200421. Part 3 Chapter 1
Electronic Communication
in The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe - A Comparative Study, Ed Christian von Bar and Ulrich Drobnig, Sellier 2004
Kan transportavtal slutas på Internet?
in Nya och gamla perspektiv på transporträtten, Ed. Svante O Johansson, 2003
Kap 2 Ingående av avtal mellan parter från olika länder
in Internationella avtal – i teori och praktik, Ed. Carl Svernlöv, Stockholm 2003
Den autonoma marknadsplatsen
in Den nya marknaden, Observatorierapport 59/2003 It-kommissionen, 2003
Contracting on the Internet – Trends and Challenges for Law
in Law and Information Technology. Swedish views, SOU 2002:112
Multilateral Contracts in Closed Internet Communities
in Konkurrens och telekommunikation, Nordisk årsbok i Rättsinformatik, Ed. Tomas Myrbostad, Stockholm 2002
Elaborating International Instruments: Policies and Key Terminology
in Wandlungen des Schuldrechts, Ed. Peter Schlechtriem, Nomos Verlagsgesellschaft 2002
The E-Commerce Directive and Formation of Contract in a Comparative Perspective
in Legal Aspects of Electronic Commerce, Eds. Jens Fejö, Ruth Nielsen and Thomas Riis, Jurist och Ekonomförbundets Förlag 2001. Also in European Law Review 2001 p. 429
Allmän avtalsrätt
in Svensk rätt – en översikt, Iustus förlag 2001
EU Contract Law
Swedish report, Ed Whincup,3d, 4th and 5th edition, Kluwer 2006
Interpretation of Legal Texts in an Electronic Environment
in Recht und Internet, Ed. Gerhard Hohloch, Nomos Verlagsgesellschaft 2001
Developing Legal Systems and Good Morals for the Internet
in The International Dimensions of Cyberspace Law, UNESCO Publishing 2000
Contracts, Obligations and Sales
Contribution to Swedish Law in the New Millennium, Ed Michael Bogdan, Stockholm 2000
Swedish report in A New Approach to International Commercial Contracts, The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
Ed Michael Joachim Bonell, Kluwer, 1999
Konsumentskydd på Internet – rättsekonomiska synpunkter
Den flerdimensionella konsumenten – en antologi om svenska konsumenter, Ed. Karin M Ekström och Håkan Forsberg, Tre Böcker Förlag, 1999, s 201-218
Developing Legal Rules and Good Morals for the Internet
Informatics in the Next Millenium, Essays in Honor of Bo Dahlbom, Ed. Fredrik Ljungberg, 1999, s 179-184
Moral på Internet — avtalsrättsliga och upphovsrättsliga synpunkter
synpunkter, Festskrift till G Karnell 1999 s 305- 313
Standardavtal och avtalsinnehåll
Ånd og rett, Festskrift till Birger Stuevold Lassen, Universitetforlaget Oslo 1997, s 459-466
Unidroit Principles of International Commercial Contracts som alternativ till lagvalsklausul
Festskrift till Jan Sandström, Nerenius & Santerus Förlag 1997, s 253-262
Slutande av avtal med moderna kommunikationsmedel
Festskrift till Jan Ramberg, Juristförlaget 1997 s 257-272
EU Contract Law
Swedish report, Ed Whincup, 3d edition, Kluwer 1996