In English

CV

Christina Ramberg

Född 1962, Sverige

 

Anställningar

2011 Professor i civilrätt vid Stockholms universitet (ställföreträdande prefekt 2012-2014)

1998 - 2011 Professor i handelsrätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

2007 - 2009 Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge

2006 Adjungerad som hovrättsråd Hovrätten för Västra Sverige

2002 Professor (the G.J. Wiarda Chair) universitetet i Utrecht, Nederländerna

2001-2002 Professor i International Commercial Law, Handelshögskolan i Stockholm

2000 - 2002 Gästprofessor vid Riga Graduate School of Law

2000 - 2001 Gästprofessor vid Tulane University Summer School i Amsterdam

2000 Gästprofessor vid ISUFI (Instituto Superiore Universitario di Formazioni Interdiciplinari) Lecce, Italien

1999 Gästprofessor vid Tulane University, New Orleans

1997 Docent i civilrätt, Göteborgs universitet

1994-1998 Universitetslektor i civilrätt, Göteborgs universitet

1996-1992 doktorand vid Stockholms universitet

1987 Universitetslektor i civilrätt, Stockholms universitet

1986-1989 Universitetslektor, Karlstads högskola

1984-1986 Tingsnotarie, Kristianstads tingsrätt

 

Utbildningar

2010 Ackrediterad CEDR Mediator

2009 Genomgången kurs i skiljemannarätt av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

2007-2010 Fullföljt samtliga kurser i Advokatexamen (ej själva provet)

1992 Juris doktor i civilrätt, Stockholms universitet

1984 Jur kand, Stockholms universitet

1980 Gymnasieexamen samhällsvetenskaplig linje, Djursholms Samskola

 

Styrelseuppdrag mm (pågående):

Ledamot i Rådet till Domstolsakademin (sedan 2015)

Förlikningsman hos Internationella centret för investeringstvister (ICISD) (sedan 2013)

UNIDROIT Law Review, medlem i Advisory Board (sedan 2012)

Journal of European Private Law, medlem av redaktionen (sedan 2011)

Svensk Juristtidning, (sedan 2013) suppleant i styrelsen och medlem av redaktionen (2006 - 2013)

Ledamot i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Göteborg (sedan 2005)

 

Tidigare styrelseuppdrag:

Ledamot i Regelrådet (2009-2012, suppleant 2012-2014)

FAR Akademi AB (2005 - 2014 - 2005-2011 i FAR Förlag AB)

Den svenska nationalkommittén till de Nordiska Juristmötena (styrelseledamot 2005-2014)

Ledamot i Konsumentverkets vetenskapliga råd (2012-2014)

Vetenskapsrådet (ledamot i expertgruppen för juridik och filosofi 2013 samt 2000-2003)

Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut (2009-2013)

SIGMA AB (Publ.) (2001- 2012)

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (2011-2012)

Länsförsäkringar Liv AB (2003-2011, vice ordförande 2004-2011)

CONNECT-Väst AB (2002-2011)

Stiftelsen för Affärsjuridik i Göteborg (föreståndare 1998 - 2010)

The Coordinating Committee for a European Civil Code (ledamot 1998 - 2009)

Göteborgs Högre Samskola  (styrelseledamot 1999 - 2008)

Advokatsamfundets Utbildningskommitté (ledamot 2001 - 2007)

Utbildningsnämnden Juridiska institutionen, Göteborgs universitet (ordförande 2002 - 2007)

Västsvenska industri- och handelskammarens skiljeråd (ledamot 2005 - 2007)

TradEasy (ledamot 2005 - 2006)

Skiljedomsklubben (styrelseledamot 1997 - 2004)

Sveriges Aktiesparares Riksförbund (styrelseledamot 2000-2004)

The Swedish Society for Comparative Law (ordförande 2002-2004)

IT-kommissionens Rättsliga Observatorium (ledamot 1999-2003)

Fakultetsnämnden Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (ledamot 2000-2003)

eCare AB (styrelseledamot 2000 - 2002)

VINNOVA (2001)

Västsvenska Handelskammarens Think Tank om elektronisk handel (ledamot 1998-1999)

 

Diverse expertuppdrag:

Regelbundet anlitad som skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaranden (sedan 1996)

Sakkunnig i regeringens utredning om IT-rätt, kapitel 14- 15 i brottsbalken (2005).

Expert Reporter till the European Commission DB Enterprise on B2B Unfair Trading Practices in e-markets (våren 2004)

Expert Reporter till the European Commission DG Enterprise on B2B Internet Trading Platforms – opportunities and barriers for SME’s (vårem 2003)

Reporter till UNIDROIT regarding aspects of electronic commerce in relation to the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (2002)

Reporter till the CISG (Convention on the International Sale of Goods) Advisory Board regarding e-commerce (2001-2003)

Expert till the ICC (International Chamber of Commerce in Paris) Project on Electronic Commerce (1998 - 2003)

Head of the Swedish delegation at the UNCITRAL Working Group on Electronic Commerce (1996-2001)

Expert in elaborating the ETSI standard for electronic signatures (2000)

Sakkunnig till regeringen vid lagstiftning om elektroniska signaturer (1997-1999)

Sakkunnig till Bermudas regering rörande lagstiftning om electronic commerce (1999)

Sakkunnig till regeringen om e-handelsdirektivet (1999 – 2000)

Ansvarig för remissvar till regeringen om lagförslag rörande leasing (1994), distansavtal (1999), elektroniska signaturer (2000) och e-handelsdirektivet(2001)

Sakkunnig ill regeringen rörande offenlig upphandling on-line (1999)

Sakkunnig till SEIS och policyn för elektroniska signaturer (1998)

UNESCO Expert on Cyberspace law (1998)

 

Undervisning:

Nu lärare på CA (kurs i grundläggande förmögenhetsrätt) vid Stockholms universitet. Medverkar i kurs vid Uppsala universitet om Företagsöverlåtelser. Kursansvarig för specialkurser i International Contracting och Law & Literature

Tidigare kursansvar vid Göteborgs universitet för Civilrätt A, Kommersiell Avtalsrätt, Export Law and Arbitration, Comaparative European Private Law, Internet som marknadsplats, Commercial Law for the Executive MBA-course.

Kursansvar för Electronic commerce vid Tulane University och Tulane University Summer school in Amsterdam, International Harmonisation of Contract Law vid Lecce University, Legal Research vid Utrecht University.

Handledare för juris doktorerna Yan Wang, Svante O Johansson, Torbjörn Odlöw, Sebastian Siegl.

Pågående handledarskap för doktorander: Wendela Hårdemark

Talare vid seminarier: Universiteten i Helsinki, Oslo, Köpenhamn, The Business School of Copenhagen, Hamburg, HEC, Paris, The London School of Economics, University of Freiburg, Edinburgh, Luzern, Aarhus (2004), The International Chamber of Commerce, Paris (2004), Passau (2005), Amsterdam (2012), Maastricht (2012), Warwick (UK) 2015, Oxford (2015), Universidad Carlos III de Madrid (2015), Columbia Law School, New York (2015).

 

Utmärkelser etc

- Årets lärare, Göteborgs Handelshögskola 2000

- Året Jurist, av Legally Yours 2011

- Årets Innovatör 2014, för utveckling av pedagogiska läromedel av Norstedts Juridik (Kluwer)

 

Publikationer:

-monografier

15. Rättskällorna en introduktion i kritiskt tänkande, Stockholm 2018

14. Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten, Stockholm 2017

13. Bisarr rättsfilosofi, Stockholm 2012

12. Aktieägaravtal i praktiken, Norstedts juridik 2011

11. Civilrätt, Liber förlag 2018

10. Kontraktsrätten – en introduktion, Norstedts juridik 2005 (124 p)

9. Kontraktstyper, Norstedts juridik 2005 (317 p)

8. Erfarenheter – som kan vara till nytta för doktorander i juridik, Jure 2003

7. Avtalsrätten. En introduktion, 5th edition, Norstedts juridik 2014 (116 p) (co-author with J Ramberg – also co-author in the 1st edition)

6. Allmän avtalsrätt, 10th edition, Wolters Kluwer 2016 (co-author with J Ramberg)

5. Internet Marketplaces – The Law of Auctions and Exchanges Online, Oxford University Press 2002 (213 p)

4. Elektronisk handel och avtalsrätt, Norstedts juridik 1998 (154 p)

3. Reklamation vid kontraktsbrott, Juristförlaget 1996 (219 p)

2. Upplysningsplikt vid ingående av avtal, Juristförlaget 1993 (117 p)

1. Kontraktsbrott vid köp av aktie — särskilt om fel, Ph.D. thesis, Juristförlaget 1992 (316 p)

 

-bidrag i böcker

38. Anne Ramberg ett ideal för 2000-talets jurist? i Vänbok till Anne Ramberg, 2019

37. Jan Rambergs liv som jurist, i Skrifter till Jan Rambergs minne, Ed. A.H. Persson & M Karlsson Tuula, 2019

36. Digital Content - A Digital CESL II - A paradigm för Contract law via the backdoor?, i European Contract Law in the Digital Age, Ed. Stefan Grundmann, Intersentia 2018

35.The Rules on Standard Terms in UNIDROIT Principles: Miplaced and Misleading,  i Eppur si muove: The Age of Uniform Law. Essays in honour of Michael Joachim Bonell, UNIDROIT Rome 2016

34. Emotional Non-Conformity in the International Sales of Goods, Particularly in Relation to CSR-Policies and Codes of Conduct, in Boundaries and Intersections 5th Annual MAA Schlechtriem CISG Conference, Ed I Schwenzer & L Spagnolo, Eleven, 2014

33. CSR-villkor och avtalsrättsliga normer, Bidrag till Nordiskt Juristmöte 2014

32. Ole Lando, Djingis Kahn and Memetics, i Liber Amoricum Ole Lando, Köpenhamn 2012

31. The Practioners' Problems in Finding the Law Relating to CISG - Hardship, Defect Goods and Standard Terms, in Scandinavian Studies in Law, Stockholm 2012

30. Torgny och guldägget - En saga om ogiltighet och återgång av prestation som är utsatt för prisvariationer, i Festskrift till Torgny Håstad, Justus förlag 2010

29. Contract Law and Obligations, i Swedish Legal System, Ed M Bogdan, Norstedts Juridik 2010

28. Swedish Report in Precontractual Liability (the Trento project), Ed John Cartwright and Martijn Hesselink, Cambridge University Press 2009

27. Chapters on Contracts and Obligations, in Swedish Law, 2010, Norstedts förlag

26. International Contracts – Harmonization of Commercial Law by Conventions, Soft Law and Individual Contracts, in Corporate and Employment Perspectives in a Global Business Environment, Ed Roger Blanpain, Kluwer Law 2006

25. Avtal om abort – pactum turpe? In Avtalslagen 90 år, Ed Boel Flodgren m.fl., Norstedts juridik 2005

24. Chapter on Köp av varor och tjänster in Juridik till vardags, Ed. Rolf Höök, Wahlström & Widstrand, 2005

23. Chapters 6 Designing a legal interface for contracting on the Internet and Chapter 9 Dispute resolution on the Internet – particularly in auctions and exchanges online, in IT Law for IT Professionals – an introduction, Ed. Cecilia Magnusson Sjöberg, Studentlitteratur, 2005

22. Chapter 13, E-commerce, in Towards a European Civil Code, 3d fully revised and expanded edition, Eds. A Hartkamp, Hesselink, E Hondius, C Joustra, E du Perron, M Veldman, Kuwer 200421. Part 3 Chapter 1

21. Electronic Communication, in The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe - A Comparative Study, Ed Christian von Bar and Ulrich Drobnig, Sellier 2004

20. Kan transportavtal slutas på Internet? in Nya och gamla perspektiv på transporträtten, Ed. Svante O Johansson, 2003

19. Kap 2 Ingående av avtal mellan parter från olika länder, in Internationella avtal – i teori och praktik, 2 uppl, Red. Carl Svernlöv, Stockholm 2013

18. Den autonoma marknadsplatsen, in Den nya marknaden, Observatorierapport 59/2003 It-kommissionen, 2003

17. Contracting on the Internet – Trends and Challenges for Law, in Law and Information Technology. Swedish views, SOU 2002:112

16. Multilateral Contracts in Closed Internet Communities, in Konkurrens och telekommunikation, Nordisk årsbok i Rättsinformatik, Ed. Tomas Myrbostad, Stockholm 2002

15. Elaborating International Instruments: Policies and Key Terminology, in Wandlungen des Schuldrechts, Ed. Peter Schlechtriem, Nomos Verlagsgesellschaft 2002

14. The E-Commerce Directive and Formation of Contract in a Comparative Perspective, in Legal Aspects of Electronic Commerce, Eds. Jens Fejö, Ruth Nielsen and Thomas Riis, Jurist och Ekonomförbundets Förlag 2001

13. Allmän avtalsrätt, in Svensk rätt – en översikt, Iustus förlag 2001

12. EU Contract Law, Swedish report, Ed Whincup,3d, 4th and 5th edition, Kluwer 2006

11. Interpretation of Legal Texts in an Electronic Environment, in Recht und Internet, Ed. Gerhard Hohloch, Nomos Verlagsgesellschaft 2001

10. Developing Legal Systems and Good Morals for the Internet, in The International Dimensions of Cyberspace Law, UNESCO Publishing 2000

9. Contracts, Obligations and Sales – Contribution to Swedish Law in the New Millennium, Ed Michael Bogdan, Stockholm 2000

8. Swedish report in A New Approach to International Commercial Contracts, The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts,Ed Michael Joachim Bonell, Kluwer, 1999.

7. Konsumentskydd på Internet – rättsekonomiska synpunkter, Den flerdimensionella konsumenten – en antologi om svenska konsumenter, Ed. Karin M Ekström och Håkan Forsberg, Tre Böcker Förlag, 1999, s 201-218

6. Developing Legal Rules and Good Morals for the Internet, Informatics in the Next Millenium, Essays in Honor of Bo Dahlbom, Ed. Fredrik Ljungberg, 1999, s 179-184

5. Moral på Internet — avtalsrättsliga och upphovsrättsliga synpunkter, Festskrift till G Karnell 1999 s 305- 313

4. Standardavtal och avtalsinnehåll, Ånd og rett, Festskrift till Birger Stuevold Lassen, Universitetforlaget Oslo 1997, s 459-466.

3. Unidroit Principles of International Commercial Contracts som alternativ till lagvalsklausul, Festskrift till Jan Sandström, Nerenius & Santerus Förlag 1997, s 253-262

2. Slutande av avtal med moderna kommunikationsmedel, Festskrift till Jan Ramberg, Juristförlaget 1997 s 257-272

1. EU Contract Law, Swedish report, Ed Whincup, 3d edition, Kluwer 1996

 

-artiklar

53. Avtalsrätten och rättskällorna - med passivitet som illustration, SvJT 2019 s. 272

52. Prejudikat som rättskälla, SvJT 2017 s. 773

51. Fullmakten och döden, SvJT 2017 s. 464

50. Case Note Penalty Clauses, ERPL 1-2017 [241–254]

49. En stor avtalsrättslig reform i Frankrike, SvJT 2016 s. 649

48. Avtalslagen 100 år, SvJT 2015 s. 561

47. Licensavtal, allmän avtalsrätt och Eric M Runesson, SvJT 2015 s. 125

46. Experter i skiljeförfaranden, Swedish Arbitration Association days, SvJT 2014 s. 892 - 896

45. The UNIDROIT Principles as a means of interpreting domestic law, Uniform Law Review 2014, 1-7

44. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts - anteckningar från 20-årsjubileet i Rom 9-10 maj 2014, SvJT 2014 s. 578

43. Ansvaret för den som förhandlar för alla aktieägares räkning vid försäljning av aktier, för Lexnov augusti 2014

42. HD:s moderna fullmaktslära, JT 2013-14 p. 406

41. Lojalitet i svensk och engelsk avtalsrätt, Tidsskrift for Retttsvitenskap, 2013, s. 521

40. Agreed form requirements in international construction contracts: is enrichment irrelevant? I Uniform Law Review 2013 1-20

39. Prelimiminära skiljedomar, tillsammans med C Danielsson och EM Runesson, JT 2012-13 s. 452.

38. Anmälan av Grönfors & Dotevall, Avtalslagen, SvJT 2012 s 309

37. Skiljedom om jämkning av ansvarsbegränsning, reklamation, rådgivaransvar, skadeståndsberäkning och prisavdrag, JT 2010-2011 s 918

36. En ny avtalslag, i SvJT 2011 s 32 – 56

35. The duty to Renegotiate an International Sales Contract under CISG in Case of Hardship and the Use of the Unidroit Principles, European Law Review 1-2011 (101-154)

34. Reklamation mot advokater och revisorer, Svensk Juristtidning 2010 s 142

33. Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal, Svensk Juristtidning 2010 s 94

32. Distribution – ny lagstiftning och praxis om kommission, handelsagentur och återförsäljare, Expert comment to LexNova 2009

32. Är revisorn som rådgivare kundens vän eller fiende? Balans 2009:11

31. Nya avtalsrättsliga regler, Expert comment to LexNova 2009

30. Direktkrav, Expert comment to LexNova 2009

29. Reklamation - nya fall från Högsta domstolen, Expert comment to LexNova 2009

28. Several smaller articles on www.dagensjuridik.se (since 2007)

27. National Report Sweden, ERCL European Review of Contract Law, 2006 p 506

26. Electronic Commerce in the Context of the European Contract Law Project, In ERA- Forum Scripta Iuris Europaei, Special Issue 2006

25. Electronic Commerce in the Context of the European Contract law, ERA-Forum scripta iuris europaei Special issue 2006

24. Kurt Grönfors in memoriam, Svensk Juristtidning 2005 s 1120

23. E-Commerce, International Court of Arbitration Bulletin Special Supplement 2005 UNIDROIT Principles: New Developments and Applications

22. Comment to Final Arbitral Award rendered in 2003 in SCC case 71/2002, Stockholm Arbitration Report 2004:2 p 191 – 210

21. Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, Svensk Juristtidning 2004, p 459 – 474

20. CISG-AC, Opinion no 1: Electronic Communications under CISG, 15 August 2003; Also translated into Spanish and published in RCE (Revista de la Contratacion Electronica, number, 44, 2003, December, pp101-115; Also published in Scandianvian Studies in Law, Vol 47, 2004, IT Law, Ed by Peter Wahlgren.

19. Book Review of Jan H. Dalhuisen, Dalhuisen on International Commercial, Financial and Trade Law, Uniform Law Review 2001-2 p.440 – 442.

18. The E-Commerce Directive and formation of contract in a comparative perspective, European Law Review. October 2001 p. 429 – 450

17. European and U.S. Perspectives on Electronic Documents and Electronic Signatures, Tulane European and Civil Law Forum, Vol. 14, 1999, p. 123 – 153.

16. Ny distansavtalslag, Juridisk Tidskrift 2000-01, s 48-60

15. Requirements of Writing and Signature in Relation to Electronic Means of Communication, Molengrafica, Utrecht 1999/2000 Ed F.W. Grosheide and K. Boele-Woelki

14. Bolagsstämma on-line, Juridisk Tidskrift 1998-99, s 845 - 859

13. Digital signatur – internationella utvecklingstendenser, Nordisk årsbok i rättsinformatik 1998, s 163-170

12. Konsumentskydd på Internet — rättsekonomiska synpunkter, Juridisk Tidskrift 1998-99 s 80-89

11. Anm av Ingrid Arnesdotter, Moderna Betalningsmetoder, och Bert Lehrberg, Moderna betalningsformer, SvJT 1998 s 604-608

10. A New Approach to International Commercial Contracts: The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Swedish national report to the 15th International Congress of Comparative Law, Bristol 1998

9. Bidrag till Ds 1988:14 Digitala signaturer en teknisk och juridisk översikt

8. Harmonisering av svensk förmögenhetsrätt "Towards a European Civil Code", JT 1997/98 s 393-398 (översättning, bearbetning och anpassning till svenska förhållanden av en originaltext av Joseph Lookofsky)

7. Digitala signaturer, Juridisk Tidskrift 1996/97 s 876-886

6. Internationaliseringen av svensk avtalsrätt — Unidroit Principles of International Commercial Contracts, Juridisk Tidskrift 1995/96 s 655-669

5. Anm av Mads Bryde Andersen, Praktisk aftaleret, Juridisk Tidskrift 1995/96 s 475-477

4. Anm av Kurt Grönfors, Avtal och omförhandling, SvJt 1995 s 366-368

3. Köplagens tillämplighet på fel i patent, Juridisk Tidskrift 1994/95 s 687-701

2. Lojalitetsplikten i avtalsförhållanden — närmare bestämt upplysningsplikten rörande rådighetsinskränkningar vid köp av kiosk-rörelse, Juridisk Tidskrift 1991/92 s 701-704

1. Några synpunkter på ansvaret för styrelseledamöter i aktiebolag, SvJT 1990 s 635